PDF להורדה פרופיל חברה

 

מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ הינה חברה שנוסדה בשנת 1983 ועוסקת בתיאום, פיקוח וניהול פרוייקטים בתחום הבנייה והתשתיות וכן מתן ייעוץ כלכלי והנדסי.

שירותים הניתנים במסגרת החברה

ניהול פרוייקטים:

ניהול כל שלבי הפרוייקט, החל משלב הייזום, דרך שלבי התכנון, רישוי, התקשרות עם מבצעים, פיקוח, תיאום ומעקב אחר ביצוע הפרוייקט בפועל.

תיאום תכנון:

 1. השתתפות בדיונים לקביעת אפיון עבודות הבניה.
 2. ביקורים באתר ובדיקת תנאיו המיוחדים, תנאי העבודה וסביבתו.
 3. עריכת חקירות מוקדמות ובירורים כמהלך גיבוש פרוגרמה בשיתוף עם מתכננים.
 4. סיוע לאדריכל בבירורים ברשויות המוסמכות וגורמים אחרים בקשר לבעיות חוקיות ואחרות הקשורות בתכנון הבנייה וביצועה.
 5. סיוע בעריכת ההתקשרויות עם המתכננים.
 6. סיוע בבחירת חישובי כדאיות ואלטרנטיבות לגבי שימוש בציוד ובחומרים, יוזמה ויעוץ בכל הנוגע לאפשרות הוזלת הפרוייקט.
 7. סיוע בעריכת התשקיף ותזרים המזומנים של הפרוייקט ע"י המצאת הערכות מחירים ועריכת אומדן ראשוני לעלות הפרוייקט.
 8. סיוע בעריכת לוחות זמנים לתכנון עבודות הבנייה ולמסירת התכניות.
 9. סיוע בקביעת תקציב הפרוייקט, מעקב אחריו והתראה למזמין על חריגות צפויות.
 10. מעקב אחר התקדמות עבודות התכנון בהתאם ללוחות הזמנים הקבועים בחוזי התכנון.
 11. בדיקת  תכניות באופן שוטף במהלך התכנון הכולל:
  • א. בדיקת התאמתן לפרוגרמה. 
  • ב. מידת שילובן והתאמתן בתכנון הכולל. 
  • ג. בדיקה והתאמה למסגרת תקציבית. 
  • ד. בהערות וחוות-דעת להיבטים ההנדסיים המוצעים. 
  • ה. הערות וחוות-דעת לגבי החומרים שבדעת המתכננים להשתמש בהם.
 12. קיום מעקב שוטף עם המתכננים לגבי התקדמות התכנון ובירור נושאים ובעיות שהתעוררו במהלכו, תוך ביצוע תיאום הנדסי, והן לצורך ביקורת השלמתו בזמן, לפי חוזי התכנון.
 13. הצעת שינויים ושיפורים לתכניות ולשיטות ביצוע במהלך התכנון כדי לייעל ו/או להביא לחסכון בהשקעה ו/או בזמן הביצוע.
 14. תיאום ויעוץ בין המזמין לבין המתכננים ביחס לשיטה ולצורה של המפרטים (הסטנדרטיים והמיוחדים) וכתבי הכמויות המתחייבים מהתנאים המיוחדים של עבודות הבנייה.
 15. דווח על התקדמות עבודות התכנון ומתן המלצות לסגירת פערים בלוח הזמנים לבצוע התכנון.
 16. סיוע בקבלת היתרי הבנייה ויתר ההיתרים הנדרשים לביצוע הפרוייקט וביצוע מעקב אחר קבלתם.

הכנת המכרזים וההתקשרות עם הקבלנים:

 1. סיוע בגיבוש מדיניות הוצאת מכרזים ושיטת התקשרות עם קבלנים בהתחשב באופי הפרוייקט, אילוצי לוח זמנים והכדאיות הכלכלית.
 2. תיאום הפעולות הארגוניות בקשר להזמנת בצוע עבודות הבנייה.
 3. ריכוז המפרטים וכתבי הכמויות שיוכנו ע"י המתכננים ועריכתם למכרזים.
 4. סיוע בהכנת מסמכי המכרזים ובדיקתם, מתן חוות דעת ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים, פרסומם ועריכת אומדן תקציבי על סמך האומדנים שנתקבלו מהיועצים המבוססים על כתבי הכמויות.
 5. השתתפות בסיור קבלנים באתר ומתן הסברים ותשובות לקבלנים המשתתפים במכרזים.
 6. ניתוח הצעות הקבלנים ועריכת טבלאות והשוואה תוך ציון סטיות מתנאי המכרז, אם היו, והמלצות לגבי התקשורת עם קבלנים.
 7. ניהול מו"מ, בשיתוף המזמין, עם הקבלנים השונים וגיבוש חוזים עם מי מהם שיבחרו ע"י המזמין לבצוע העבודות השונות.
 8. סיוע בעריכת החוזה עם הקבלן והחתמתו.
 9. עדכון התקציבים לאור תוצאות המכרזים או המו"מ עם הקבלן וקביעת מסגרות תקציב חדשות בהתאם.

פיקוח, תאום ומעקב אחר פרוייקטים:

 1. תיאום, הדרכה, פיקוח מקצועי, ארכיטקטוני והנדסי קבוע בעת ביצוע עבודות הבנייה - הן באתר והן במקומות העבודה והייצור של המוצאים לפני הבאתם לאתר - הכל בהתאם להוראות ותכניות חוזה הבנייה והוראות המזמין.
 2. מעקב ושמירה אחר התקדמות עבודות הבנייה בהתאם לחוזי הבנייה ודווח מיידי על סטיות מלוחות הזמנים של חוזי הבנייה, כולל הסבר הסטיות והמלצה לגבי הצעדים שיש לנקוט בהם.
 3. שמירה ומעקב על המסגרת התקציבית של חוזי הבנייה במשך כל תקופת הביצוע של עבודות הבנייה. עדכון התקציב במקרה של סטיות ודווח על גורמי הסטייה.
 4. בדיקת תוכניות  הבנייה ומתן הבהרה, הסברה או קביעה לגבי טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב, הכל לפי המקרה. טיפול בתיקון הטעויות ובפתרון הסתירות באמצעות המתכננים, לשם מניעת עיכובים בלוחות הזמנים.
 5. קיום ישיבות תאום קבועות עם הקבלנים ו/או עם המתכננים ו/או עם הנציג ו/או עם המזמין, לשם הבטחת ביצוען הנכון של עבודות הבנייה, הן מבחינה מקצועית והן מבחינת לוחות הזמנים של חוזה הבנייה, סיכום בכתב של הישיבות ודו"ח למזמין.
 6. ניהול, תיאום, מעקב ופיקוח על השתלבות-ביצוע עבודות הבנייה השונות באתר ברצף ותוך שמירה על לוח הזמנים.
 7. ביקורת ואישור הסימון של עבודת הבנייה באתר וקביעת הגבהים של חלקי עבודות הבנייה.
 8. בדיקה של כל תכנית, טבלת התקדמות, לוחות זמנים ואספקת חומרים וציוד וכיו"ב, שיוגשו מזמן לזמן ע"י הקבלן והבאתם לאישור המזמין בצרוף הערות חוות דעת והמלצות.
 9. מתן התראות למזמין ולמתכננים על הצורך בתכניות או הוראות לקבלן או למילוי כל התחייבות כלפיו.
 10. מתן הסברים לקבלן בקשר לביצוע עבודות הבנייה בהתאם לתכנית ולהוראות המזמין ותאום עם המתכננים.
 11. מדידה ואישור הכמויות של פריטי עבודות  הבנייה ו/או החומרים בכפוף לתכניות ולהוראות חוזי הבנייה בתאום עם הקבלנים ורישום המידות שנמדדו בפועל, לרבות השינויים בהעתקי התכניות.
 12. ניהול עדכני של דפי מדידה.
 13. ניהול דיאגרמות של התקדמות ביצוע עבודות הבנייה.
 14. ניהול יומני עבודה ורישום כל המתרחש בקשר לביצוע חוזי הבנייה. חתימה על כל יומן עבודה, מתן הערות והוראות באמצעותו והחתמת נציג הקבלן בהם.
 15. פיקוח, רישום וניהול של עבודות שתבוצענה על בסיס עבודה יומית.
 16. דווח שוטף חודשי למזמין על רמת הבצוע, התקדמותו, המסגרת התקציבית וכיו"ב של חוזה הבנייה, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך הביצוע ודרכים לפתרונן.
 17. דווח מיידי על עיכובים, תקלות או הפרעות אחרות שקרו, או הצפויות בביצוע עבודות הבנייה, כולל הצעת דרכים ואמצעים לתיקונן או למניעתן.
 18. ווידוא עריכת התכניות של עבודות הבנייה כפי שבוצעה (AS MADE) ומסירתן למזמין ע"י גוף מקצועי שנבחר ע"י המזמין.
 19. קבלת עבודות הבנייה בשיתוף עם המזמין, הנציג והמתכננים לאחר סיום כל עבודת הקבלנים, או חלקי עבודות, הכל בהתאם לחוזה הבנייה.
 20. לווי המבנה במשך תקופת הבדק, בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלתן הסופית של עבודות הבנייה במסגרת אחריות הקבלן.
 21. השתתפות בטיפול בקבלת תעודת גמר ו/או אישור העבודות ע"י הרשויות המוסכמות.

בדיקת חשבונות:

 1. בדיקת כתבי הכמויות לאור המדידות באתר, בפנקסי שדה ו/או הרשומות בתכניות הביצוע ובכפוף לתנאי חוזה הבנייה תוך סיכום הכמויות עם הקבלן.
 2. בירור תביעות הקבלן למחירים חדשים לפרטי עבודות שאינן כלולות בחומרי הבנייה ולתשלומים נוספים שלא הותנו בחוזה הבנייה.
 3. ניתוח תמחירי לתביעות הקבלן והגשתו לאישור המזמין.
 4. יעוץ למזמין והשתתפות בבירור תביעות הקבלן או בירור התביעות במישרין עם הקבלן, הכל לפי החלטת המזמין, ועריכת המצלות לגביהן.
 5. עריכת תביעות נגדיות כלפי הקבלן במקרה הצורך, או לצורך בוררות והדיון בהן.
 6. סיכום התביעות בהתאם להנחיות המזמין ועריכת הסכמי שינויים.
 7. בדיקה ואישור החשבונות החלקיים ו/או הסופיים של הקבלן הכוללת בדיקה ואישור העלאות או הפחתות בשכר חוזה הבנייה עקב תנודות במחירי החומרים ובערך העבודה, הכל בהתאם להוראות חוזה הבנייה.
 8. פירוט העלאות והפחתות בסעיפי העבודות השונות, לרבות שינויים ותוספות.
 9. עריכת תיקי חשבון סופי.
 10. השתתפות בברורים עם הקבלן או קיום ברורים עם הקבלן הכל לפי החלטת המזמין בקשר לתביעות המזמין מהקבלן.
 11. סיוע בהכנת כל הליך בפני בית משפט או בורר לבירור כל מחלוקת עם הקבלן ומתן עדות בפני בתי משפט או בוררים.

פרוייקטים בניהול ומעורבות החברה המובילה

 • • כרמים – הקמת שכונה הכוללת 728 יחידות דיור עם דגש על איכות הסביבה (סמוך לרח' עמק איילון , שוהם). היקף פרויקט 45 מיליון ₪.
 • • אלעד – בית ספר לבנות, 24 כיתות. היקף פרויקט 19 מיליון ש"ח.
 • • יפה נוף – שיקום ושדרוג רחובות אופיר ובשן. היקף פרויקט 15 מיליון ₪.
 • • בני ברק – מבנה ציבורי, מוסדות חינוך ותשתיות. היקף פרויקט 150 מיליון ₪.
 • • פרויקט אל נעם – הקמת 2 כבישם חדשים. היקף מצטבר 50 מיליון ₪.
 • • שוהם – הקמת אזור תעסוקה היי פארק שוהם. היקף מצטבר 146 מיליון ₪.
 • • הקמת מבנה משרדים באזור נתב"ג, בנייה פנימית, עבור AT&T   - תקשורת אמריקאית.   היקף פרויקט 20 מיליון ₪.
 • • פיקוח על הקמת מגדל מכב"י בבורסת היהלומים בר"ג + בניית גשר המחבר לבניין שמשון. בגשר הוקם אולם הבורסה + משרדים + מסעדה.
 • • FACULTY OF SCIENCES UNIVERCITY OF CALABAR  -  ניגריה, במסגרת פרוייקט זה תוכננו ובוצעו מבנים לפקולטות למדעים (מתמטיקה, ביולוגיה, גיאולוגיה, פיסיקה, כימיה) אולמות להרצאות, מעבדות, מבני משרדים, כביש טבעת ופתוח כללי. המבנים הוקמו בשיטות מתועשות ומתקדמות. היקף הפרוייקט כ – 50 מליון דולר, בתקופה של כשנתיים וחצי  ונעשה בשיתוף עם חברת     
 • J.D.P. CONS. NIG. LTD. 
 • • כן תוכנן ובוצע כביש טבעתי דו מסלולי בארוך של 5 ק"מ.
 • • הפיכת מלון קונקורד בת"א ממלון רגיל למלון דירות (עבודה הכוללת שיפוץ מורכב ובניה מחדש של כל המבנה, כולל הקמת המערכות מחדש) בהיקף של כ – 5.6 מליון דולר בטיילת בת"א – רח' טרומפלדור 1.
 • • הקמת פרוייקט בית דלתא (כ – 10.000 מ"ר) בהרצליה פיתוח (מבנה משרדים ומעבדות ברמה גבוהה).
 • •  שלב א' – 44 קוטג'ים בקיסריה, מתוך פרוייקט בן 120 קוטג'ים.
 • • פיקוח על הקמת בית "נשואה" בת"א (בנין משרדים ברח' מונטיפיורי בת"א).
 • • ניהול פרוייקט שיפוץ בית הראל (חב' ביטוח) בת"א – בעלות של 600.000 $.
 • • ניהול הקמת בית שביט 1. בנין משרדים ברמת החייל בשטח של 6.000 מ"ר, רח' ראול וולנברג 4.
 • • ניהול פרוייקט מרכז פיס קהילתי ברמת השרון למועצה המקומית רמה"ש.
 • • ניהול פרוייקט מרכז ספורט קאונטרי קלאב ברמת אביב ג' בעלות של כ – 10.000.000 $ בסטנדרט גבוה ביותר.
 • • ניהול פרוייקט מבנה עיריית בני ברק בעלות של כ – 5.000.000 $.
 • • פיקוח על הקמת בית ספר נורדאו בנתניה – לעיריית נתניה.
 • • פיקוח על הקמת ארבעה גני ילדים בנתניה – לעיריית נתניה.
 • • ניהול פרוייקט שיפוץ חוף סירונית – נתניה – לחברה כלכלית נתניה.
 • • ניהול הקמת פרוייקט בנק הבניה בנין משרדים בשד' רוטשילד 54 בת"א.
 • • ניהול פרוייקט שיפוץ ובנית בית קרור בקרית אריה, פ"ת. המבנה כ – 2.500 מ"ר.
 • • הקמת בי"ס רמת אביב ג'.
 • • הקמת גני ילדים רמת אביב ג'.
 • • מבני ישיבה יד אליהו.
 • • הקמת פרוייקט צדף על הים ביפו – פרוייקט דירות פאר על שפת הים.
 • • ניהול פרוייקט שיפוץ בנין המועצה לשווק פרי הדר בת"א. מבנה בן 3.000 מ"ר, כולל שיפוץ חוץ המבנה ושטחי משרדים מפוארים.
 • • ניהול פרוייקט הקמת גשר במחלף צומת מורשה – עבור מ.ע.צ. צומת כביש מס' 5 וכביש מס' 4 וכן הקמת 2 גשרים עבור מ.ע.צ. בכביש מס' 412 (שפרירים יהוד).
 • • פיקוח על הקמת בתי ספר ברשויות מקומיות בכל רחבי הארץ – עבור החברה למשק וכלכלה.
 • • ניהול הקמת פרוייקט העיר "חריש" בואדי ערה. תאום תכנון היישוב כולל עבודות פתוח ותשתית, בהקפו המלא מתוכנן היישוב לכלול כ – 8.500 יחידות דיור, מרכזים מסחריים, אזורי תעשיה ומבני ציבור. היום משרד השיכון.
 • • כן בוצעו הקמת 300 יח' ותשתיות של כבישים, מים, ביוב בערך של 200 מיליון ₪.
 • • ניהול הקמת מבנה גשר היהלום – בורסת היהלומים גשר הכולל מעבר, אולם בורסה (שלב ב') וחדר בקרה, לכל קומפלקס הבניינים של בורסת היהלומים.
 • • פיקוח על הקמת מרכז הדרכה ובית הארחה בנה"פ בקיבוץ שפיים. כ – 6.000 מ"ר. מבנה מיוחד ברמת גימור גבוהה.
 • • פיקוח על הקמת 54 קוטג'ים – ראשון לציון, כולל פתוח ותשתיות.קוח צמוד באתר גני אביב – לוד. אתר שמנה כ – 4.800 יחידות דיור. העבודה נעשתה עד למסירת כל הדירות לדיירים, כולל פתוח ותשתיות.
 • • ניהול פרוייקט שיפוץ מרפאות (כ – 12 מרפאות) עבור קופ"ח של ההסתדרות ברחבי הארץ.
 • • ניהול פרוייקט בניית מרפאות עבור קופ"ח מכבי ברחבי הארץ.
 • • תוספת 3 קומות ושיפוץ קומות חדשות בבית מקרודף בת"א בדרך השלום.
 • • הוספת קומה בת 4.000 מ"ר למפעל תדיראן  בקרית אריה.
 • • מועדון נוער – יפו.
 • • חדר אוכל בבי"ח הדסה, ת"א.
 • • הסבת קומת באולינג לקומת שק"ם, ת"א.
 • • קומת מעבדות, מעליות עם קירות זכוכית, חדרי צינטור – בי"ח איכילוב.
 • • 3 קוטג'ים בבאר – שבע.
 • • שיפוץ בית קרל נטר.
 • • בי"ס מקוה ישראל.
 • • התחלת הקמת בית אל-רוב (אקירוב) בת"א.
 • • פרוייקט מרכיבי בטחון – פיקוח על הקמת גדרות מערכת סביב יישובים ברחבי הארץ, הכוללת גידור, תאורה ודרך. הפרוייקט נעשה ביישובים כגון: קרני שומרון, אריאל, מעלה אדומים, בת חפר, שלומי, מועצה אזורית גלבוע וכל היישובים בגבול הלבנון.
 • • אחזקה על פרויקט תשתיות+כבישים, דוגמת ישובים: מ.א אבו בסמה, מ.א לכיש, מ.א מטה אשר.
 • • פרוייקט גידור מוסדות חינוך – פיקוח ברמה ארצית על גידור מוסדות חינוך. בפרוייקט זה זכתה החברה במכרז של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בבצוע הפיקוח בכל רחבי הארץ. דוגמת יישובים שבוצע בהם הפרוייקט: ירושלים, חיפה, קרית שמונה, כרמיאל וכו'.
 • • פרוייקט שיפוץ מבני חינוך – פרוייקט של שיפוץ מבני חינוך ותרבות בכל רחבי הארץ, הכולל במידת הצורך תכנון, הכנת כתבי כמויות, התקשרות עם קבלנים וניהול הבצוע. ב – 1996 הסתכם הפרוייקט בכ – 50 מליון ש"ח. דוגמת רשויות שבהם בוצע הפרוייקט: ב"ש, נתניה, חולון, חדרה, טבריה וכו'.
 • • ניהול פרוייקט חוצות המפרץ (קניון פתוח) עם חברת אשטרום נכסים. הפרוייקט מבוצע על שטח של 150 דונם.
 • • ניהול פרוייקט הקמת מבנה כספים עבור רשות הנמלים והרכבות – פרוייקט יוקרתי. ערך הפרוייקט כ – 5.000.000 $.
 • • ניהול פרוייקט בית השמירה – פ"ת.
 • • ניהול הקמת פרוייקט חב' ישראכרט להקמת בית ישראכרט בת"א. ערך הפרוייקט כ – 25.000.000 $, כ – 20.000 מ"ר שטחי משרדים ברמה גבוהה.
 • • פיקוח על הקמת בית אמדוקס ברעננה כ – 26.000 מ"ר שטחי משרדים, חדרי מחשב, מטבח, ח.אוכל, ח.כושר, גני ילדים + כ – 50.000 מ"ר שטחי חניונים.
 • • ניהול והקמת קניון צומת רעננה. ערך הפרוייקט כ – 40.000.000 $. מבנה זה הפך לאחר תחילת העבודות לבנין משרדים לחברת אמדוקס + חב' נייס מערכות.
 • • ניהול פרוייקט מסוף ארז עבור רש"ת. בערך של כ – 40.000.000 ש"ח.
 • • פיקוח על הקמת גשר נתב"ג – המזמין מ.ע.צ. (גשר המחבר את נתב"ג לכביש מס' 1 לכוון ירושלים) אורך הגשר 157 מ"א.
 • • ניהול ופיקוח פרוייקט "מגדלי חן". עלות הפרוייקט 7.000.000 $.
 • • ניהול פרוייקט בניית אולם ספורט משולב במגידו.
 • • ניהול ופיקוח מגרשי מיני פיץ ברשויות בכל הארץ.
 • • ניהול ופיקוח מגרש כדורגל בפנימיית רמת הדסה – טבעון.
 • • ניהול בנית משרדי רו"ח פרופ. סוארי בבית רובינשטיין בת"א. כ – 1000 מ"ר.
 • • ניהול פרוייקט בית ג.ר.א.פ. בנין משרדים בשטח של 5600 מ"ר משרדים ו – 8000 מ"ר חניונים ומרתפים בהרצליה פתוח.
 • • הקמת משרדי ר.א.מ.ג.א – סביון.
 • • ניהול פרוייקט הקמת מתחם "גני אביב" בלוד. המתחם כלל 4,800 יח', קניון, בתי ספר וגנ"י וכן ביצוע כל התשתיות ליישוב כמו: כבישים, מים, ביוב, ניקוז חשמל, תאורה ועוד.

מובילי החברה

מרדכי דבי

השכלה:
1974 – 1970: פקולטה להנדסה אזרחית, טכניון חיפה (מגמה לקונסטרוקציות)
1966 – 1962: גימנסיה ריאלית, ראשון לציון
ניסיון תעסוקתי:
1983 ואילך: משרד עצמאי לניהול פרוייקטים
1983 – 1981:חברת J.P.D. CONC. NIG. LTD (שותפות של חב' אשטרום בניגריה) – ניהול פרוייקטים
1981 – 1979: חברה לניהול פרוייקטים – "קים" (חברתו של צבי רכטר – מנכ"ל סו"ב לשעבר).
1979 – 1975:חברה קבלנית ו.א.קבלני בנין בע"מ – מהנדס ראשי
1975 – 1974: משרד לתכנון – גרושקו.

 

ממליצים

 1. אבישי כהן – מנכ"ל יפה נוף 052-2451983
 2. צביקה הוכמן – מנכ"ל חכ"ל שוהם052-7825333
 3. צדיק צדיק – מנהל לשעבר בחברת אשטרום054-4511621
 4. אקי שביט – משפחת שביט03-5345867
 5. יאיר המבורגר – מנכ"ל ובעלים של חב' הראל בטוח 050-5335089
 6. תנחום אורן – מנכ"ל אינטרגמא09-9521890
 7. אבי נאור 03-7371111
 8. צביקה בארנבוים- יזם 03-6931111